Обробка та інтерпретація матеріалів 2D і 3D сейсморозвідки

Основними завданнями, які вирішуються компанією є:

 • виділення і дослідження малоамплітудних тектонічних порушень;
 • вивчення діапірової тектоніки;
 • підготовка до буріння приразломных і приштоковых об'єктів, перспективних на наявність вуглеводнів;
 • виділення літолого-стратиграфічних пасток;
 • пошук рифогенных зон;
 • пошук зон розвитку карбонатних колекторів;
 • комплексна інтерпретація геолого-геофізичних матеріалів;
 • видача рекомендацій на буріння свердловин.

Якісний куб сейсмічних даних є основою для побудови геологічної моделі.

Моделювання сейсмічного хвилевого поля.

Початковою інформацією є дані сейсморозвідки 3 - D, вертикального сейсмічного профілювання, геофізичних досліджень у свердловинах, спостережень потенційних полів, а також інша доступна геолого-геофізична інформація. Послідовність необхідних процедур обробки і інтерпретації визначається геологічною будовою середовища і завданнями, які необхідно вирішити в процесі аналізу геолого-геофізичних даних і побудови моделей резервуарів вуглеводнів.

Горизонтальні зрізи куба даних демонструють високу якість результатів в широкому діапазоні глибин.

Сейсмічне зображення соляного штока, отримане в результаті міграції до підсумовування.

Базовими пакетами для обробки сейсморозвідувальної інформації є Focus, GeoDepth, Prestack Depth Migration. Базовими пакетами для інтерпретації даних є Petrel, SeisX, VoxelGeo. Моделювання сейсморозвідувальних даних виконується з використанням програми Tesseral.

Кінцевим результатом роботи центру є побудова достовірних геологічних моделей резервуарів вуглеводнів, які забезпечують успішне буріння свердловин і максимальне збільшення запасів вуглеводнів на ліцензійних ділянках нафтових компаній. NADRA GROUP має великий досвід по створенню постійно діючих геолого-геофізичних моделей і проведенню моніторингу родовищ.

Робота центру регламентується системою управління якістю, розробленою на основі міжнародного стандарту ISO 9001:2000. Діяльність NADRA GROUP базується на наступних основних принципах:

 • надання кваліфікованого, безпечного і економічно ефективного геофізичного сервісу;
 • відповідність існуючим законам, правилам і стандартам;
 • задоволення вимог клієнтів і партнерів по бізнесу;
 • постійний розвиток і вдосконалення геофізичного сервісу на основі використання досягнень науки і технологій в області обробки і інтерпретації геофізичної інформації.

Структурні елементи геологічної моделі.

Об'єми розподілу газонасиченості.

 

Моделювання сейсмічних даних

Обчислювальний Центр має пакет повно-хвильового моделювання Tesseral 2-D. За допомогою програм пакета виконується моделювання сейсмограм та часових розрізів для геологічних моделей практично довільної складності включаючи різкі зміни швидкості розповсюдження коливань по латералі, криволінійність границь, блочні геологічні структури і т.п. Моделюються також складні поверхневі умови, наприклад: розчленований рельєф поверхні спостережень, змінність зони малих швидкостей, що дає змогу генерувати поверхневі хвилі-завади, хвилі-супутники, рефраговані хвилі. Основною перевагою пакета перед іншими програмами, зокрема, променевого моделювання, є можливість використання реальних тонкошаруватих моделей, що будуються на основі даних акустичного та щільнісного каротажу і складаються з сотень і тисяч шарів, а також можливість перегляду “миттєвих відбитків” хвильового поля і часових полів розповсюдження прямої хвилі, які використовуються для інтерпретації складних хвильових полів.

Пакет Tesseral 2-D використовує точну та швидку кінцево-різницеву схему обчислень і функціонує на потужному персональному комп’ютері. В пакеті реалізовано 5 апроксимацій хвильового рівняння:

 • моделювання вертикального падіння хвилі. Це швидкий режим розрахунків, який нехтує розсіянням енергії на неоднорідностях моделі;
 • моделювання на основі скалярного хвильового рівняння. При цьому підході нехтуються різниці в щільностях гірських порід, а використовуються лише швидкості розповсюдження поздовжніх хвиль;
 • моделювання на основі акустичного хвильового рівняння. Цей підхід ігнорує пружні ефекти в середовищі, тому не генерує поперечні і обмінні хвилі;
 • моделювання на основі пружного хвильового рівняння. Це найбільш повний інструмент створення сейсмограм і часових розрізів, максимально наближений до реальної сейсміки. Крім швидкостей поздовжніх хвиль необхідно задати швидкості поперечних хвиль та щільності;
 • моделювання на основі пружного анізотропного хвильового рівняння. Додатково враховується різниця фізичних параметрів вздовж осей анізотропії.

Одержані в результаті моделювання синтетичні сейсмограми і часові розрізи можна піддати обробці до глибинної пре-стек міграції включно.

На обчислювальному Центрі пакет Tesseral 2-D використовується для:

 • планування систем сейсмічних спостережень;
 • вивчення впливу зони малих швидкостей на характер сейсмічного хвильового поля;
 • перевірки інтерпретаційних гіпотез;
 • тестування програм обробки;
 • з’ясування природи окремих хвиль (як корисних, так і завад);
 • вивчення впливу анізотропії гірських порід на результати структурних побудов;
 • вивчення впливу тонкошаруватості геологічного середовища на результати сейсмопараметричного аналізу.

Миттєві відбитки хвильового поля.

Типова модель одного з нафтових родовищ північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини.

Моделювання та обробки даних в пакеті Tesseral 2-D в умовах соляно-купольної тектоніки Дніпровсько-Донецької западини.

Модель одного з нафтових родовищ в передгірній зоні та синтетичний часовий розріз СГТ.

Модель одного з нафтових родовищ в передгірній зоні та синтетичний часовий розріз СГТ

Модель складно-побудованої структури та синтетичний часовий розріз СГТ

Результат глибинної пре-стек міграції.